Participatie

Stichting FMF wil schoolgaande jongeren duurzaam begeleiden naar een toekomst met meer eigenwaarde, grip op het leven met participatie in de samenleving. Dit willen we bereiken door een specifieke methodiek waarbij laagdrempelige zorg wordt geboden door een vrijwillig betrokken en gescreende coach.

De Coach (minimaal 25 jaar) dient:

  • aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongere en wekelijks schriftelijk conform een template te rapporteren aan een vertrouwenspersoon/mentor. Deze laatste geeft wekelijks schriftelijk feedback aan de coach.
  • voor de jongere wekelijks gemiddeld minimaal 2-3 uur te reserveren om o.a. als klankbord op te treden voor verschillende zaken, ook voor het maken van huiswerk of het maken van een schoolkeuze.
  • de jongere eventueel te helpen bij het vinden van een (snuffel-)stage of baan in verband met werkgelegenheidsperspectief. Het is een idee om de jongeren mee te nemen naar de werkplek van de coach zodat de jongere nieuwe inzichten/toekomstperspectieven krijgt. Daardoor wordt de drempel naar het werkzame leven ook verlaagd.
  • de jongere bij eventuele schulden door te verwijzen naar of in contact te brengen met de juiste instantie.
  • een rol te spelen bij problemen, bijvoorbeeld door te helpen bij het herstellen van contact met de vader.
  • een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) te maken zodat hij/zij zich verder kan blijven ontwikkelen.

Kernwoorden voor de coach zijn dus: aandacht, aantal contacten op basis van afspraken, interactie, klankborden, zelfinzicht, zelfbeeld, zelfvertrouwen, assertiviteit, vertrouwensband en betere relatie met ouder(s) en vriend(en).

De coaches worden vooraf zorgvuldig gescreend, er wordt een Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG) gevraagd en een Persoonlijkheidstest en er zijn minimaal 2 referenties nodig. Gedurende het coaching traject wordt de coach door deskundige vertrouwenspersonen gemonitord. De intake van nieuwe Coaches vindt plaats door een Adviseur, Coördinator Coaches, de Coördinator Vertrouwenspersonen en/of een Bestuurslid.

Coach Profiel: klik hier. Coach Overeenkomst: klik hier.
Flyer Coach. Klik hier.

Coördinator Coaches zijn een “Mentor” van enkele coaches. Zij ondersteunen de coach en geven feedback op wat de coach wekelijks doet. Het zijn mensen met een van de volgende achtergronden:
ruime coaching ervaring, counseling, maatschappelijk werk, pedagogiek, psychologie, didactiek, human resources, juridisch, management, etc.

De intake van nieuwe Coördinator Coaches vindt plaats door een Adviseur en/of  een Bestuurslid.

Visie op Vrijwilligersbeleid

Father Mother Figure heeft in de afgelopen jaren vaak een beroep kunnen doen op veel mensen die zich belangeloos inzetten om de leden en de organisatie te ondersteunen. Om die reden heeft zij een beleid ontwikkeld voor de inzet van vrijwilligers.
Leren van elkaar, staat daarbij voorop. Op God vertrouwen en de Geest van geven toepassen. Beseffen dat vrijwilligerswerk een belangrijke functie in onze samenleving heeft en zo een rolmodel durven zijn.

De vijf stappen van ons vrijwilligersbeleid zijn:

1. Het binnenhalen

2. Het begeleiden

3. Het belonen (In natura middels training en begeleiding)

4. Het behouden

5. Het eindgesprek

Wij beschouwen onze vrijwilligers dan ook als belangrijke pijlers in onze dienstverlening.